Ааруул хусах гордотекийн хальс ангилахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж